ตกลง
หากดำรงตำแหน่งสายงานเริ่มจากระดับ 1 หรือ ระดับ 2 เมื่อจบปริญญาตรีแล้ว จะสามารถย้ายไปดำรงตำแหน่งในประเภทตำแหน่งวิชาการตามระบบใหม่ได้เลยหรือไม่
9 ก.พ. 2560
467
0

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหากต้องการย้ายไปดำรงตำแหน่งในกลุ่มตำแหน่งประเภทวิชาการ จะต้องเข้าสู่กระบวนการสรรหาเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาการก่อน เช่น จะต้องสำเร็จการศึกษาตรงตามสาขาที่กำหนด ผ่านการทดสอบ ความรู้ ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หรือหลักเกณฑ์อื่นๆ ทั้งนี้ มิได้หมายความว่า ผู้ที่จบการศึกษาตามคุณวุฒิที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นๆ แล้วจะถือว่ามีคุณสมบัติเหล่านั้นในทันที