ตกลง
ผู้ดำรงตำแหน่งในประเภทตำแหน่งหนึ่ง จะสามารถย้ายไปดำรงตำแหน่งในประเภทตำแหน่งอื่นหรือไม่
9 ก.พ. 2560
378
0

ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งของส่วนราชการสามารถพิจารณาโยกย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งในประเภทตำแหน่งอื่นได้ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของบุคคล รวมทั้งเงื่อนไขอื่นที่จำเป็นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด หากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติ เหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวแล้ว ก็จะสามารถพิจารณาแต่งตั้งบุคคลผู้นั้นได้