ตกลง
ในบัญชีแต่งตั้งให้ข้าราชการดำรงตำแหน่งไม่ได้ระบุว่าตำแหน่งใดเป็นตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน ภายใต้กอง/สำนัก จะต้องดำเนินการอย่างไร
9 ก.พ. 2560
392
0

ในบัญชีแต่งตั้งให้ข้าราชการดำรงตำแหน่งนั้นจะไม่ได้ระบุว่าตำแหน่งใดเป็นตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน ภายใต้กอง/สำนัก ซึ่งตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน นั้นตามหลักการจัดตำแหน่งในบัญชีแต่งตั้งข้าราชการจะจัดตำแหน่งหัวหน้าไว้เป็นตำแหน่งแรกสุดถัดจากชื่อหน่วยงาน/กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานหน่วยงานต่างๆ ควรมีคำสั่งแต่งตั้งหรือกำหนดตำแหน่งดังกล่าวให้เป็นหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน