ตกลง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตำแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานการเกษตร 8 บก.) จัดเข้าประเภทอำนวยการ สายงานอำนวยการ ดังนั้น เวลาเขียนชื่อตำแหน่งควรจะเขียนว่าอย่างไร
9 ก.พ. 2560
346
0

ใช้ชื่อตำแหน่งตามเดิมได้ ได้แก่ ตำแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ซึ่งเป็นชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน