ตกลง
การระบุชื่อตำแหน่งและระดับตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการสั่งการหรือการปฏิบัติงานของข้าราชการ มีแนวทางอย่างไร
9 ก.พ. 2560
387
0

สำหรับชื่อตำแหน่งที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน อาทิเช่น ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นต้น ก็สามารถใช้ชื่อตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานได้ตามนั้น แต่สำหรับชื่อตำแหน่งที่ไม่ได้มีการกำหนดไว้เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน ก็ให้ใช้ชื่อตำแหน่งในสายงานรวมกับระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งยกตัวอย่างเช่นนิติกรปฏิบัติการ “นิติกรชำนาญการ นิติการชำนาญการพิเศษ “นิติกรเชี่ยวชาญ นิติกรทรงคุณวุฒิ เป็นต้น