ตกลง
การกำหนดว่าเป็นประเภทวิชาการนั้น จะแยกหรือไม่ว่าเป็นนักวิชาการอะไร อาทิ นักบัญชี นักวิชาการป่าไม้ หรือนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ไม่ทราบว่าจะกำหนดต่างกันหรือไม่ หรือจะพิจารณาจากชื่อตำแหน่งที่ขึ้นต้นว่า “วิชาการ” แล้วจัดเข้าประเภทวิชาการทั้งหมด โดยมีข้อสังเกตแต
9 ก.พ. 2560
458
0

ตำแหน่งประเภทวิชาการ หมายถึง ตำแหน่งในสายงานต่างๆ ที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จำเป็นต้องบรรจุและแต่งตั้งจากผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา เช่น นักวิชาการเผยแพร่ นักบัญชี นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นิติกร เป็นต้น ดังนั้น แม้ตำแหน่งเดิมจะไม่ได้ขึ้นต้นด้วยคำว่า นักวิชาการแต่หากเป็นตำแหน่งที่ต้องปฏิบัติโดยผู้มีความรู้ในระดับปริญญา ก็จัดเข้ากลุ่มประเภทตำแหน่งนี้ทั้งหมด ทั้งนี้ การจะพิจารณาว่าตำแหน่งในสายงานใดจะแต่งตั้งจากผู้มีคุณวุฒิใด ตามที่ปรากฏในมาตาฐานกำหนดตำแหน่งจะต้องคำนึงถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ