ตกลง
ความชัดเจนและความจำเป็นเกี่ยวกับการจำแนกตำแหน่งใหม่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
9 ก.พ. 2560
440
0

ระบบจำแนกตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 นี้ ได้ยกเลิกระดับมาตรฐานกลาง หรือ Common Level หรือที่เรียกกันโดยทั่วไป “ซี” ซึ่งใช้กันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ด้วยเหตุผลที่ว่า มาตรฐานกลางเพียงมาตรฐานเดียว ไม่สามารถบริหารกำลังคนที่มีความแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบจำแนกตำแหน่งใหม่จึงได้แยกประเภทของตำแหน่งเป็น 4 ประเภท เพื่อช่วยให้การบริหารเป็นไปอย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และตามมาตรา 46 ได้บัญญัติให้จัดระบบโครงสร้างตำแหน่งข้าราชการใหม่ โดยจำแนกตำแหน่งออกเป็น 4 ประเภท ตามลักษณะงานที่อยู่ในราชการ คือ ตำแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป โดย แต่ละประเภทตำแหน่ง ประกอบด้วย กลุ่มสายงาน ที่มีลักษณะงานสอดคล้องกับความหมายของประเภทของตำแหน่งนั้นๆ นอกจากนั้นยังได้กำหนดจำนวนระดับตำแหน่งให้น้อยลง ซึ่งทำให้ช่วงเงินเดือนใน แต่ละระดับกว้างขึ้น