ตกลง
สมรรถนะประจำสายงานมีอะไรบ้าง
9 ก.พ. 2560
384
0

สมรรถนะประจำสายงานของข้าราชการพลเรือนประกอบด้วย 1.การคิดวิเคราะห์
2.การมองภาพองค์รวม
3.การพัฒนาศักยภาพคน
4.การสั่งการตามอำนาจหน้าที่
5.การสืบเสาะข้อมูล
6.ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม
7.ความเข้าใจผู้อื่น
8.ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
9.การดำเนินการเชิงรุก
10.ความถูกต้องของงาน
11.ความมั่นใจในตนเอง
12.ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
13.ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
14.สภาวะผู้นำ
15.สุนทรีภาพทางศิลปะ
16.วิสัยทัศน์
17.การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
18.ศักยภาพเพื่อการปรับเปลี่ยน
19.การควบคุมตนเอง
20.การให้อำนาจแก่ผู้อื่น