ตกลง
สมรรถนะที่นำมาใช้ในระบบราชการพลเรือนมีกี่ประเภทอะไรบ้าง
9 ก.พ. 2560
324
0

สมรรถนะที่นำมาใช้ในระบบราชการพลเรือนมี 2 ประเภท คือ
1. สมรรถนะหลัก คือ สมรรถนะเชิงพฤติกรรมที่กำหนดเป็นคุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือนทั้งระบบเพื่อเป็นการหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน
2. สมรรถนะประจำสายงาน คือ สมรรถนะที่กำหนดเฉพาะสำหรับสายงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งขี้น