ตกลง
สมรรถนะหลักมีอะไรบ้าง
9 ก.พ. 2560
385
0

สมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน ประกอบด้วย
1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2.บริการที่ดี
3.การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4.จริยธรรม
5.ความร่วมแรงร่วมใจ