ตกลง
สมรรถนะคืออะไร
9 ก.พ. 2560
452
0

ภาคราชการไทย ได้เห็นความสำคัญและให้ความสนใจในการนำระบบสมรรถนะมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยสำนักงาน ก.พ. ได้จ้างบริษัท HAY Group มาเป็นที่ปรึกษาในการสร้างและพัฒนาระบบสมรรถนะ โดย ก.พ. ได้ให้นิยามสมรรถนะ ว่าคือ “คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจาก ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทำให้บุคคลสร้างผลงานได้โดดเด่นในองค์กร” คุณลักษณะ คือ อะไร ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายว่า คุณลักษณะ คือ เครื่องหมายหรือสิ่งที่ชี้ให้เห็นความดีหรือลักษณะประจำ เมื่อรวมเป็นคำว่า คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม จึงหมายความว่า การกระทำที่แสดงออกเป็นประจำ หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็นนิสัยในการทำงานนั่นเอง ที่ทำให้บุคคลสร้างผลงานได้โดดเด่น