ตกลง
สัญญาจ้างมีอายุเท่าไร และต่อสัญญาจ้าง ได้กี่ครั้ง
9 ก.พ. 2560
466
0

อายุสัญญาจ้างเป็นไปตามความจำเป็นของของภารกิจแต่ไม่เกิน 4 ปี ในแต่ละสัญญาและส่วนราชการสามารถต่อสัญญาจ้างได้โดยไม่ จำกัดจำนวนครั้ง ภายใต้ระยะเวลาตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ 4 ปี ที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการอนุมัติ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ ความจำเป็นของภารกิจที่ต้องมีต่อเนื่อง และพนักงานราชการมีผลการ ปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลังไม่เกิน 4 ปี อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่าระดับดี