ตกลง
สัญญาจ้างต้องติดอากรแสตมป์หรือไม่
9 ก.พ. 2560
426
0

สัญญาจ้างไม่ต้องติดอากรแสตมป์