ตกลง
พนักงานราชการทำงานวิจัยได้หรือไม่ และ ถ้าทำได้จะได้ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นหรือไม่
9 ก.พ. 2560
347
0

พนักงานราชการมีหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง หรืองานอื่นๆ ที่ส่วนราชการมอบหมาย ถ้าได้รับมอบหมายให้ทำงานเกี่ยวกับงานวิจัย ก็สามารถกระทำได้ โดยได้รับค่าตอบแทนตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง