พนักงานราชการที่ประสงค์จะลาออก สามารถลาออกโดยไม่ต้องยื่นใบลาออกได้หรือไม่ และหากว่าต้องยื่นจะต้องยื่นก่อนล่วงหน้าภายในกี่วัน
9 ก.พ. 2560
1,075
0

พนักงานราชการผู้นั้นจะต้องยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่ส่วนราชการกำหนด หากส่วนราชการมิได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในเรรื่องนี้ไว้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบของข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม

ตกลง