พนักงานราชการสามารถเบิกค่ารักษา พยาบาลเช่นเดียวกับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำได้หรือไม่
9 ก.พ. 2560
934
0

ไม่ได้ แต่จะเบิกจ่ายได้จากประกันสังคมในกรณีที่ไม่ใช่การ เจ็บป่วยที่เกิดจาการทำงาน และในอนาคตเมื่อมีการแก้ไข พ.ร.บ. เงินทดแทน ให้ครอบคลุมถึงพนักงานราชการแล้ว พนักงานราชการก็จะได้รับจากกองทุนเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย หรือประสบอันตรายเนื่องจาการทำงาน

ตกลง