การลาศึกษาหรือลาไปฝึกอบรม ในกรณีของพนักงานราชการสามารถทำได้หรือไม่
9 ก.พ. 2560
1,028
0

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ มิได้กำหนดสิทธิ การลาศึกษาฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ ให้แก่พนักงานราชการ ยกเว้นกรณีส่วนราชการพิจารณาสั่งให้ไปฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของส่วนราชการ

ตกลง