งบประมาณสำหรับจ้างพนักงานราชการเป็นงบที่ส่วนราชการมีอยู่เดิม หรือเป็นงบประมาณที่ได้รับจัดสรรใหม่
9 ก.พ. 2560
744
0

เป็นไปได้ทั้ง 2 กรณี คือ ถ้ากรอบอัตรากำลังพนักงานราชการที่มี มาจากลูกจ้างประจำ เมื่อจะจ้างพนักงานราชการทดแทนอัตราลูกจ้างประจำที่ว่างลง ก็สามารถเปลี่ยนแปลงรายการค่าจ้างประจำเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการได้ แต่ถ้าได้รับอนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเพิ่มก็อาจได้รับจัดสรรงบประมาณใหม่เพิ่มเติม

ตกลง