พนักงานราชการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไร
9 ก.พ. 2560
949
0

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการปีละ 2 ครั้ง ไม่ว่า จะได้รับการจ้างมาในช่วงเวลาใดของช่วงการประเมินคือ * ครั้งที่ 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่ง ถึง 31 มีนาคม ของอีกปีหนึ่ง * ครั้งที่ 2 ตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน ผลการประเมินจะนำไปใช้ในการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนและการต่อสัญญาจ้าง รวมทั้งการบริหารงานบุคคลอื่นๆ

ตกลง