ผู้ที่มีสถานภาพปัจจุบันเป็นลูกจ้าง หรือ พนักงานราชการของส่วนราชการ ฯลฯ หากสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการจะขัดกับข้อ 8 ของระเบียบฯ หรือไม่
9 ก.พ. 2560
884
0

ไม่ขัด แต่จะต้องลาออกก่อนวันที่จะลงนามในสัญญาจ้าง

ตกลง