คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือก สรรพนักงานราชการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงการคลังเช่นเดียวกับการสรรหาและเลือกสรรข้าราชการหรือไม่
9 ก.พ. 2560
790
0

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระบียบกระทรวงการคลังเกี่ยวกับสรรหาและเลือกสรรข้าราชการโดยอนุโลม

ตกลง