ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ส่วนราชการจะขอใช้บัญชีของส่วนราชการอื่นได้หรือไม่
9 ก.พ. 2560
1,070
0

ได้ โดยส่วนราชการที่จะขอใช้บัญชีฯ จะต้องมีการประเมิน สมรรถนะเพิ่มเติมในรูปของคณะกรรมการ

ตกลง