การประเมินสมรรถนะมีวิธีการที่เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
9 ก.พ. 2560
950
0

วิธีการประเมินสมรรถนะมีหลากหลายวิธี เช่น การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ เป็นต้น ซึ่งแต่ละวิธีมีข้อดี - ข้อเสีย ต่างกัน การจะพิจารณาเลือกวิธีใดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรู้ความสามารถ คุณลักษณะที่ต้องการวัด งบประมาณ และเวลา เป็นต้น ทั้งนี้สมรรถนะหลายๆ เรื่อง สามารถ ประเมินได้ด้วยวิธีการประเมินวิธีเดียวกัน ในขณะเดียวกันสมรรถนะ เรื่องเดียวกันก็สามารถประเมินได้ด้วยวิธีการประเมินหลายๆวิธี

ตกลง