ที่ นร 1012/ว3 ลว. 30 มิ.ย.51 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 9 ในสำนักงานรัฐมนต
28 พ.ย. 2560
1,147
590
ตกลง