ตกลง
เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะการลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ที่ นร 1006/ว7 ลงวันที่ 6 มี.ค. 52
6 มี.ค. 2552
392
283