ตกลง
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1327/2562 ลว. 17 มิ.ย.62 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
18 มิ.ย. 2562
839
649