ตกลง
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและระดับดีมาก ของผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดี ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
28 มิ.ย. 2562
959
833
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและระดับดีมาก ของผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นอธิบดี ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์