ตกลง
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายพรชัย แสงอังศุมาลี)
4 มิ.ย. 2562
743
536