ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายพรชัย แสงอังศุมาลี)
18 ก.ค. 2562
1,289
815
ตกลง