ตกลง
แก้ไขคำสั่งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
19 ก.ค. 2562
787
651