ตกลง
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภายใต้โครงการพัฒนาการศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
14 พ.ย. 2562
65
28

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภายใต้โครงการพัฒนาการศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียดตามไฟล์แนบ