ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ สป.กษ. เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
25 ต.ค. 2566
213
152
ตกลง