เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ใน ต.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ต.นักวิชาการเงินและบัญชี ต.นักวิชาการเผยแพร่ ต. เจ้าพนักงานธุรการ ต.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ต.เจ้าพนักงานพัสดุ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ย
22 พ.ย. 2566
890
1,351
ตกลง