ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ สป.กษ. เรื่อง ผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
26 ธ.ค. 2566
326
214
ตกลง