ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ สป.กษ. เรื่อง ผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สวัสดิการ
27 ก.พ. 2567
329
209
ตกลง