ตกลง
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
Recruitment
  • RESET
    1. จาก 3
แสดงข้อมูล 24/57 รายการ
  • แบบฟอร์ม
  • การคัดเลือกตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น
  • การคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับสูง
  • การคัดเลือกตำแหน่งนักบริหาร ระดับสูง
  • การคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงิน พตก.
  • กฏ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  • การสรรหาและเลือกสรรคนพิการ