ตกลง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
Performance
  • RESET
    1. จาก 3
แสดงข้อมูล 24/54 รายการ
  • การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  • กฏ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  • สมรรถนะข้าราชการ/คู่มือ
  • แบบฟอร์ม