ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ฯ
25 ม.ค. 2559
104
4,537
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ฯ
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ฯ

นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและหสกรณ์

ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ผ่านระบบประชุมทางไกล เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกรและแผนการปฏิบัติงานโครงการอบรมเพื่อเพิมผลิตภาการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร

ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134

ตกลง