ประวัติความเป็นมา
History
  • ประวัติสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

            สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองในส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตามคำสั่งที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 586/2538  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2538  และ กพ.  ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายใน  และอนุมัติการจัดข้าราชการลงในตำแหน่งตามโครงสร้างของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จำนวน  20  จังหวัด  ตามหนังสือสำนักงาน กพ.  ที่ นร 0707.4.3/1581  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2538  โดยมี  นายสุวิทย์  ประสมสุข  เป็นเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ  ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  ในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์  และแผนปฏิบัติการเกษตรและสหกรณ์  ในจังหวัดลำพูน  ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนในการติดตามและดูแล  การพัฒนาการเกษตรภายในจังหวัดและบริหารงานการเกษตรและสหกรณ์  ตามที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมาย  

ตกลง