วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
Mission
 • ภาระกิจและอำนาจหน้าที่

  อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2552
         (
  1)  ศึกษา  วิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรละสหกรณ์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้า แผนบูรณาการการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดและการจัดทำงบประมาณด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
         (2)  ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด   กำกับการบูรณาการ  การติดตามการใช้งบประมาณของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงในจังหวัด
         (3)  กำกับ  ดูแล  ควบคุม  ประสาน  ดำเนินงาน  ติดตาม  และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด
         (4)  ดำเนินงานโครงการพิเศษ  โครงการในพระราชดำริ งานช่วยเหลือเกษตรกร  งานภัยพิบัติ  การเตือนการระบาดและเฝ้าระวัง และเตือนภัยสินค้าเกษตรในจังหวัด
          (5)  กำกับดูแล  ควบคุม  และพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงในจังหวัด
          (6)  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้เป็น   ศูนย์ข้อมูลและศูนย์แม่ข่ายข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
          (7)  กำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
          (8)  ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
          (9)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย
   

ตกลง