ติดต่อเรา
Contact Us
 • สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
  จังหวัดลำพูน
  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  เลขที่ 14 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
  0-5353-0924
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  • งานธุรการ งานพัสดุ งานการเจ้าหน้าที่  ต่อ  14  
  • งานประสานราชการ   ต่อ  15
  • งานการเงิน            ต่อ   16 
  • ติดต่อทั่วไป           ต่อ   11
  กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร
  • หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์   ต่อ  22

  • เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์   ต่อ 23

  กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ
  • หัวหน้ากลุ่มฯ   ต่อ  20
  • เจ้าหน้าที่       ต่อ  21
  กลุ่มสารสนเทศการเกษตร
  • หัวหน้ากลุ่มฯ   ต่อ  24
  • เจ้าหน้าที่       ต่อ  19  และ  25
 • map
ตกลง