วิสัยทัศน์/พันธกิจ
Missions
 • วิสัยทัศน์

            กองทุนหมุนเวียนฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่ประสบปัญหาหนี้สินจากการนำที่ดิน (โฉนด (น.ส. 4 จ) น.ส.3 น.ส.3 ก และน.ส.3 ข) ไปเป็นหลักประกัน เพื่อปลดเปลื้องหนี้สินและไถ่หรือไถ่ถอนที่ดินหรือซื้อคืนที่ดิน เพื่อซื้อที่นาเช่าตาม พรบ.การเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม และเพื่อการประกอบอาชีพ (ลูกหนี้รายเดิม) กองทุนหมุนเวียนฯ จึงเป็นโอกาสที่เป็นความหวังเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนได้สงวนรักษาที่ดินทำกินและอยู่อาศัยของตนไว้ไม่ให้ตกไปเป็นของบุคคลอื่น ๆ หรือเจ้าหนี้ เพื่อใช้ทำประโยชน์เพื่อเป็นที่อยู่ให้แก่ครอบครัว เพื่อสร้างรายได้และทำกินในที่ดินของตนต่อไปได้ 

               และการบริหารจัดหนี้เป็นเรื่องสำคัญ กองทุนจำเป็นต้องใช้มาตรการต่าง ๆ เช่น การลดดอกเบี้ย (ลูกหนี้ชำระดี ลดดอกเบี้ย) การผัดการชำระหนี้ การขยายการชำระหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การประนอมหนี้ การส่งเสริมพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพ เป็นต้น ที่กองทุนมีอย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้อย่างเหมาะสม เกินการชำระหนี้คืน มีการหมุนเวียนเงินกับสู่กองทุนได้อย่างสมดุลและเหมาะสม เพื่อกองทุนจะได้หมุนเวียนเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนรายอื่น ๆ ต่อไป นอกจากนี้ การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพทั้งในด้านปฏิบัติงาน (กระบวนการ วิธีการ) บุคลากร และเทคโนโลยี จะช่วยสนับสนุนภารกิจงานกองทุนหมุนเวียนฯให้เกิดผลสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนหมุนเวียนฯ

   

  พันธกิจ

            2.1 พันธกิจที่ 1 การเพิ่มความสามารถการบริหารการกู้ยืมเงินของกองทุนหมุนเวียนฯ เพื่อสงวนรักษาที่ดินและที่อยู่อาศัยให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจน ที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมุนเวียนฯ

            2.2 พันธกิจที่ 2 การเพิ่มความสามารถการบริหารจัดการหนี้ และอำนวยการประสานฟื้นอาชีพแก่ลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนฯ เพื่อให้กองทุนมีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง

            2.3 พันธกิจที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมุนเวียน เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

 • อำนาจหน้าที่

  (ก) เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินของตนเองและปรับปรุงคุณภาพที่ดิน ทั้งนี้ต้องเป็นปัญหา

  เฉพาะหน้าที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน

  (ข) เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพของผู้กู้ยืมให้มีรายได้สูงขึ้น

  (ค) เพื่อไถ่หรือไถ่ถอนที่ดินคืนจากการขายฝาก หรือจำนอง เมื่อมีพฤติการณ์ว่าสิทธิหรือกรรมสิทธิ์

  ในที่ดินนั้นจะหลุดเป็นของเจ้าหนี้หรือบุคคลอื่นในที่สุด

  (ง) เพื่อชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งผู้กู้ยืมได้นำที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้เจ้าหนี้ยึดถือ

  ไว้เป็นประกันก่อนหรือขณะทำสัญญากู้ยืมเงิน เมื่อมีพฤติการณ์ว่าสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นจะหลุด

  เป็นของเจ้าหนี้หรือบุคคลอื่นในที่สุด

  (จ) เพื่อซื้อคืนที่ดินที่ได้สูญเสียสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ไปเนื่องจากการขายฝาก จำนองหรือการกู้ยืมเงิน

  (ฉ) เพื่อซื้อที่ดินตามสิทธิแห่งกฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 • วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ.2546

            ข้อ 5 ให้จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนขึ้นในสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรวมเงินทุนหมุนเวียนช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน กองทุนหมุนเวียนเพื่อปลดเปลื้องหนี้สินเดิมของเกษตรกรที่ยากจน และกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนด้านหนี้สินและที่ดินเข้าไว้ด้วยกัน

            ข้อ 6 กองทุนมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

            (1) ให้กู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ในกรณีดังต่อไปนี้

                  (ก) เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินของตนเองและปรับปรุงคุณภาพที่ดิน ทั้งนี้ต้องเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน

                  (ข) เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพของผู้กู้ยืมให้มีรายได้สูงขึ้น

                  (ค) เพื่อไถ่หรือไถ่ถอนที่ดินคืนจากการขายฝาก หรือจำนอง เมื่อมีพฤติการณ์ว่าสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นจะหลุดเป็นของเจ้าหนี้หรือบุคคลอื่นในที่สุด

                  (ง) เพื่อชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งผู้กู้ยืมได้นำที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นประกันก่อนหรือขณะทำสัญญากู้ยืมเงิน เมื่อมีพฤติการณ์ว่าสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นจะหลุดเป็นของเจ้าหนี้หรือบุคคลอื่นในที่สุด

                  (จ) เพื่อซื้อคืนที่ดินที่ได้สูญเสียสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ไปเนื่องจากการขายฝาก จำนองหรือการกู้ยืมเงิน

                  (ฉ) เพื่อซื้อที่ดินตามสิทธิแห่งกฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

             (2) ให้ความช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายแก่เกษตรกรและผู้ยากจนกรณีข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์การเช่าที่ดิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินคดี

   

   

ตกลง