ติดต่อเรา
Contact Us
  • กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
    สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
    สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    อาคาร 3 ชั้น 1 เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
    หมายเลขโทรสาร 0 2281 5836, 0 2280 3913
  • map
ตกลง