โครงสร้างสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
  • โครงสร้างสำนักบริหารกองทุนฯ/โครงสร้างบริหารและอัตรากำลังกองทุนหมุนเวียนฯ
  • บุคลากรกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
ตกลง