โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2566 โดย กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรฯ สกร. สป.กษ.
18 ก.ย. 2566
200
0
คลิปการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ประจำปี 2566

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การซักซ้อมกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน วันที่ 5, 6, 7, 12 และ 13 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

ตกลง