แจ้งมติคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (กชก.) เรื่องจ้างเหมาบริการฯ ส่วนภูมิภาค
28 ก.ย. 2560
130
91
ตกลง