วิสัยทัศน์/พันธกิจ
Mission
 • อำนาจหน้าที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
  อำนาจหน้าที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม

  1. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้า แผนบูรณาการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และการจัดทำงบประมาณด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

  2. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด กำกับการบูรณาการและติดตามการใช้งบประมาณของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงในจังหวัด

  3. กำกับ ดูแล ควบคุม ประสาน ดำเนินงาน ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด

  4. ดำเนินงานโครงการพิเศษ โครงการในพระราชดำริ งานช่วยเหลือเกษตรกร งานภัยพิบัติ การเตือนการระบาดและเฝ้าระวัง และเตือนภัยสินค้าเกษตรในจังหวัด

  5. กำกับ ควบคุม และพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงในจังหวัด

  6. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้เป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์แม่ข่ายข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

  7. กำกับ ดูแล หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

  8. ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

  9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

   

 • วิสัยทัศน์ / พินธกิจ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
  วิสัยทัศน์ / พินธกิจ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม

  วิสัยทัศน์  “เป็นศูนย์กลางการบูรณาการ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

  พันธกิจ

  ๑. เพิ่มประสิทธิภาพ  การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์และแผนปฏิบัติการมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาเกษตรกร  และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

  ๒. สร้างความร่วมมือ  ประสานเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานและทุกองค์กรภาคีในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติในพื้นที่

  ๓. ส่งเสริมการบูรณาการ  พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด

  ๔. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

 • ภารกิจ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
  ภารกิจ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม

  1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้า แผนบูรณาการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และการจัดทำงบประมาณด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

   2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด กำกับ การบูรณาการ และติดตามการใช้งบประมาณของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด

   3. กำกับ ดูแล ควบคุม ประสาน ดำเนินงาน ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด

   4. ดำเนินงานโครงการพิเศษ โครงการพระราชดำริ งานช่วยเหลือเกษตรกร จากภัยพิบัติ การเตือนการระบาดและเฝ้าระวัง และเตือนภัยสินค้าเกษตรในจังหวัด

   5. กำกับดูแลควบคุม  และพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงในจังหวัด

   6. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้เป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์แม่ข่ายข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

   7. กำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

   8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

   

ตกลง