ตกลง
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด ที่ใช้สนับสนุนการตรวจราชการและ ครม. สัญจร ประจำเดือน ธันวาคม 2562
25 ธ.ค. 2562
106
102
ข้อมูลพื้ืนฐานจังหวัด ที่ใช้สนับสนุนการตรวจราชการและ ครม. สัญจร ประจำเดือน ธันวาคม 2562