ตกลง
โครงสร้างองค์กร
Structure
 • ทำเนียบเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
  ทำเนียบเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม

  ทำเนียบเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม

  พ.ศ. 2539 - 2543  นางสาวดวงแก้ว  บุญมี  

  พ.ศ. 2543 - 2544  นายสุรศักดิ์  เรืองจันทร์

  พ.ศ. 2544 - 2547 นางขวัญใจ  พัฒนพิโดร

  พ.ศ. 2547 - 2551 นายสวาท  ทัศนีย์สุวรรณ

  พ.ศ. 2551 - 2554 นางสาวนฤมล  นุตยะสกุล

  พ.ศ. 2554 - 2558 นายวิโรจน์  ชลวิริยะกุล

  พ.ศ. 2558 - 2560 นายเสกสรร  ประสิทธิ์กุลไพศาล

  พ.ศ. 2560 - 2560 นายนรินทร์  เทวินทร์

  พ.ศ. 2560 - 2563 นางสาวสายสุณีึ  ปั้นพงษ์ 

  พ.ศ. 2563 - 256.. นางสาวกัณฐชา  วิญญูวิริยวงศ์

   

 • โครงสร้างสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม มกราคม 2563
  โครงสร้างสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม update มกราคม 2563