ตกลง
“ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 และ เขต 4 หารือข้อราชการกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม”
17 มี.ค. 2563
18
0
“ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 และ เขต 4 หารือข้อราชการกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม”
“ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
“ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 และ เขต 4 หารือข้อราชการกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม”

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 และ เขต 4 เข้าพบ หารือข้อราชการกับนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร / การจัดงานสินค้าเกษตรของจังหวัด ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนางสาวกัณฐชา วิญญูวิริยวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ ซึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ชื่นชมในความเข้มแข็งของทีมงานส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วย